Oversikt over lov og forskrift, samt andre styringsdokumenter relatert til barnehagen

Her finner du link til styringsdokumenter osv som er med på å sette føringer for barnehagene. Det finnes også en mengde forskrifter mm som går på detaljnivå i fht sikkerhet på lekeplassutstyr, foreldrebetaling, bemanning osv. Disse finner du på Udir.no under Regelverk.

Barnehageloven.
Stortinget fastsatte Lov om barnehager 17. juni 2005.
Link til barnehageloven:

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2006. Trådte i kraft august 2006. Gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Link til rammeplanen:

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

 

Fra 1.8.17 trår revidert Rammeplan i kraft, den finner du her:

Ny Rammeplan gjeldende fra 1.8.2017

 

Barnehagens vedtekter.
Vedtektene er vedtatt av Øyer pinsemenighet, ved endringer framlegges disse for samarbeidsutvalget til orientering.
Følg linken for å finne gjeldende vedtekter

Vedtekter endret 200116

 

Virksomhetsplan

Barnehagen utarbeider plan for virksomheten som gjelder for 3 år av gangen, denne forteller om pedagogisk innhold, arbeidsmåter, verdigrunnlag osv og gir utgangspunkt for å utarbeide årsplanen.

 

Årsplan
Barnehagens årsplan utarbeides med grunnlag i virksomhetsplanen og utkast legges fram på foreldremøtet i september slik at foreldrene får mulighet til å komme med innspill. Etter dette revideres og godkjennes den på høstens første møte i Samarbeidsutvalget og deles så ut til foreldre.

 

Månedsplaner:
Ut fra årsplanen lager de ulike avdelingene månedsplaner.